Wijsheden

 

 

Men is zoveel keren man, als men talen spreken kan

يــَـكــْـثــُـر الإنــســان مــِـن حــَـصــَـادِهِ كــُـلــَّـمــَـا كــَـثــُـرَ مــِـن لــُـغــَـاتــِـه

 
Verlichting
In het algemeen kan gesteld worden dat ‘wijsheden’ in boekjes variëren van citaten uit werk van filosofen, schrijvers, citaten uit religieuze boeken, volkswijsheden die vroeger of later genoteerd zijn tot spreekwoorden en gezegden die in een taal circuleren. De bedoelde uitspraken zijn natuurlijk in een maatschappelijke, sociale, economische, culturele en/of religieuze context ontstaan. Zeker als ze oudere oorsprong zijn en/of uit een andere cultuur komen, c.q. uit een context komen dan de eigen, vertrouwde context kan begrips- en belevingsafstand heel groot zijn. Om voorbeelden te noemen, in het begin van de 20e eeuw waren in Europa citaten uit het werk van bijvoorbeeld Goethe en Schiller gemeengoed. Ook kende men allerlei Latijnse spreuken. Het ‘Bildungsideaal’ speelde toen een grotere rol dan nu. In Nederland zijn veel spreekwoorden en uitdrukkingen ontstaan door onze grote maritieme rol. Kennis van de context is dus vaak wel nodig. Bovendien moet bedacht worden dat een ‘wijsheid’ misschien juist ook wel ingaat tegen een bestaande situatie of praktijk. Dus juist een kritiek erop bevat. Denk aan een quote uit de Bijbel: ‘het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan een rijke het Koningrijk der hemelen binnen gaat’.

Grofweg gezegd moet je om deze uitspaak te begrijpen op zijn minst wat kennis van het Midden-Oosten hebben vanwege die kameel. Verder moet men ervaring hebben met onrechtvaardige verschillen tussen rijk en arm (in een jagers-verzamelaars samenleving zullen die verschillen niet zo groot zijn, dus zal de uitspraak niet zo aanspreken). Men moet verder een idee hebben welke verschillen acceptabel zijn en welke niet. Behulpzaam is ook wel de wetenschap dat belasting-inning verpacht werd. Dat had als gevolg dat de overheid een vast bedrag inde, maar de belastinggaarder kon de bevolking zo veel mogelijk uitpersen als in zijn vermogen lag. Verder speelt vooral ook de religieuze boodschap een grote rol, namelijk dat men prioriteit moet geven een geestelijke waarden. Sterker nog, materiële gerichtheid houd je van die waarden af.

 

 • A known mistake is better than an unknown truth.
 • Als er iets beter is dan het geven van aalmoezen, dan vasten en bidden, dan is dat wel de verzoening van vriend met vriend, want vijandschap en haat beroven
  de mens van elke hemelse beloning. (profeet Mohammed)
 • Als je je bewust bent van je beperkingen en geluk vindt in het rekening houden daarmee, dan kun je het je hele leven uithouden.
  Maar als de valse schijn van de begeerte je steeds weer meesleept van het ene ding naar het anderen, dan zul je in het niets eindigen.
 • Als je nooit hebt gejaagd en nooit hebt liefgehad, nooit bent aangetrokken door de geur van bloemen, nooit bent ontroerd door muziek,
  dan ben je geen man, geen vrouw, maar een ezel.

 

 • Beledigingen moeten in zand geschreven worden en complimenten in steen gegraveerd.
 • Beter een handvol bijen dan een korf vol vliegen.

 

 • De aap is een hert in de ogen van zijn moeder, (Figuurlijk) De schoonheid is in het oog van de toeschouwer.
 • ( الـْـقـِـرْد ُ فـي عـَـيــْـنِ أُمــِّـهِ غــَـزال )
 • De lamme helpt de blinde.
 • ( تــَـلاقـى الـمـتــْـعـوس عـلـى خـائـِـب الـرجـاء )
 • De mestkever is een sultan in zijn rijk.
 • De schoonheid van een vrouw is het stralende schijnsel van Allah’s licht.
 • De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Zie daar, je vriendenkring is enorm!
 • ( أعـْـداء أعـْـدائـِـي ، أصـْـدقـَـائـِـي. أ ُنـْـظـُـر حـَـولـَـك، فــَإنـَّـهـُـم كــَثـِـيـرون )
 • Dek de zwakheid van je broeder of zuster toe en op de dag des oordeels zal Allah je onvolmaaktheid vergeten. (profeet Mohammed)

 

 • Een reis van duizend mijl begint met één stap.
 •  ( رحـْـلـَـة الألـْـف مـِـيــل تـَـبـْـدَأ بـِـخـَـطـْـوَة واحـِـدَة)
 • Een slechte ervaring is beter dan duizend bedreigingen.
 • Een uur van werkelijke gerechtigheid is meer waard dan zeventig jaar bidden.
 • Er zijn tien geboden voor de wijze mens: Negen luiden: “Zwijg!” Eén luidt: ‘Zeg weinig!”

 

 • Gaan trouwen lijkt op het kopen van amandelen zonder te weten of ze bitter smaken of zoet.
 • De gelegenheid maakt de dief
 •  ( الـْـمــَـال الــسـَّــائــِـب يــُــعـَـلـِّـم الـسـَّـرقـَـة )
 • Geluk komt tot degenen, die er vertrouwen in hebben. (Ali ibn Abi Talib)
 •  ( تَـفَـاءَل بـالخَـيْـر تَـنَـلْـهُ )
 • Goeie morgen buurman, jij in jouw huis, ik in het mijne.
 •  ( صـَبـَاح الـخـَيـْر يـاجـَاري، أنـْت َ فـي دَارك وأنـا فـي دَاري )

 

 • Hij die niet weet en niet weet dat hij het niet weet, is onwetend;
 • Hij die niet weet en weet dat hij het niet weet, is verstandig;
 • Hij die niet weet, maar denkt dat hij het weet, is dom, vermijdt hem.
 • Hij heeft alleen zichzelf ermee.
 •  ( لا يـُـلـحـِـق ُ مـَـكـْـروهـا ً مـن ذلـك إلا بـِـنـَـفـْـسـِـه ِ)
 • Hij kent geen A voor een B.
 •  ( لا يـَـعـْـرفُ الألـف مـِـنْ الـبـاء )

 

 • Kleine zonden worden grote zonden wanneer men het vaak herhaalt, en de grote zonde verdwijnt al naar gelang men berouw toont (tawba). (Profeet Mohammed)

 

 • Laat het lot zijn weg volgen en slaap gerust. Slaap de slaap van de onverstoorbare want op het moment van je benauwdheid heeft de Almachtige de loop der gebeurtenissen veranderd in dingen die niet zo gebeuren zullen. (duizend-en-één-nacht)
 •   اُتْــرُك الْــحُـظـوظ تَــســيــرُ كَـمـا هِــيَ ونَــمْ بِــاِرْتِــيـاح. واَلآن، حَــيْــثُ يَــشْــمَــلَــك الـخَــوْفُ، فَـاِنَّ الـلـه يُــبَــدِّلُ الأُمـورَ )
 • Leer van gister, leef vandaag en droom van morgen.
 •  ( تــَـعــَـلــَّـم مــِـن الأمــْـس ،عــِـش ْ الــْـيــَـوم واِحــْـلــَـم بــالــْـغــَـد )
 • Liefde en haat zijn schitteringen. Van de ene zie je alleen maar het goede, van de andere het slechte.
 • Liefde is een ongeneeslijke kwaal. Niemand die er door aangestoken wordt, wenst ervan te herstellen, en alle slachtoffers weigeren een behandeling. (Ibn Haziem)
 • Liever een eerlijke vijand, dan een valse vriend.
 •  ( عـَـدُوّ عـَـاقـِـل خـَـيـْـرٌ مـِـنْ صـَـديــقٍ جـَـاهـِـل )
 •  ( عـَـدُوّ صـَـادق خـَـيـْـرٌ مـِـنْ صـَـديــقٍ زائـِـف )

 

 • Spuug niet in de bron, je moet er zelf mogelijk nog uit drinken.
 •  ( لا تـُـبـْـصـِـق فـِـي بـِـئـْـرٍ فـَـرُبـَّـمـَـا تـَـشـْـرَب مـِـنـْـهُ يـَـوْمــاً مــا )

 

 • Twee soorten mensen kunnen nooit genoeg hebben: zij die hebzuchtig zijn naar rijkdom en zij die dorsten naar kennis.
 •  ( اثْـنـان لا يَـشْـبَـعـان طـالِـبُ الـعـلْـمِ وطـالِـبُ المـال )

 

 • Twee vliegen in één klap.
 •  ( عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــد )

 

 • Van A tot Z.
 • ( مـِـن الألـِـف إلى الـيـاء )
 • Verboden vruchten smaken het zoetst.
 • ( كـُـل ُّ مـَـمـْـنـوع ٍ مـَـرْغـُـوب ٌ فـيـه )
 • Vergeet je zorgen en laat alles aan het lot over. Verheug je in het geluk dat je nu toelacht en vergeet alles wat gisteren gebeurde. (duizend-en-één-nacht)
 • Vrijheid zaaien is geen vrijheid oogsten.
 • ( بـَــذْر الـْــحـُــرِّيـَّــة لـَــيــْـسَ مـَــعــْـنــَـاه حـَــرِّيــَّـة الـْــحـَــصـَــاد )
 • Vroegere volkeren zijn voor niets anders vernietigd dan vanwege het onnodige gepraat, overdadig eten en te veel slapen. (Ibrahiem An-Nahay)

 

 • Wat uw vijand beslist niet moet weten, moet u uw vriend niet vertellen.
 • Weet, dat er geen lijden is dat niet gevolgd wordt door vreugde, en dat er geen tegenslag is die niet vergezeld wordt door geluk. (duizend-en-één-nacht)
 • • ( اِعْـلَـم بِـأَنّـهُ لَـيْـسَ هُـنـاكَ أَيُّ أَلَـمٍ، اِلا ويَـتْـبَـعَـهُ الـسََّـرور، وأَنََّـهُ لَـيْـسَ هُـنـاكَ أَيُّ شَـقـاءَ، اِلا وتَـتْـبَـعَـهُ الـسَّـعـادَة )
 • Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
 •  ( مـَـنْ حـَـفـَـرَ حـُـفـْـرَة لأخـِـيــه، وقــَـع فــيــهــا )
 • Wie is de gelukkigste der mensen?, wie de mensen gelukkig maakte.
 •  ( مـَـنْ أسـْـعــَـدُ الـنــَّــاسِ ؟ مـَـنْ أَسـْــعــَــدَ الـنــَّـاسَ )
 • Wie zoekt, vindt.
 •  ( مـَن طـَلـَب َ وَجـَد )
 • Wij misleiden onszelf gedurende heel ons leven. Geen hand kan het weefsel van het lot ontrafelen. Toch is niemand verloren zolang hij zich vasthoudt aan Allah, het begin van de schering en inslag van alle levensdraden.
 •  ( عَـلَـيْـك أنْ تَـنْـسـى احْـزانَـك، واتْـرُك الأمـور تَـسـيـرُ حَـسَـبْ الـحُـظـوظ، وأفْـرَح لِـكُـلِ أمْـرٍ جَـمـيـلٍ يَـبْـتَـسِـمُ لَـك، وعَـلَـيْـك أنْ تَـنْـسـى كُـل مـا مَـضـى )
 • Ya Allah, geef mij vastberaden bedoelingen, onwrikbare besluiten, een toegewijd hart en oprechte woorden. Ya Allah, ik vraag alleen maar het goede. (profeet Mohammed)

 

 • Zaag nooit aan de boom in de schaduw waarvan u zich koestert.
 • Zelfs één ogenblik van zielerust gaat alles te boven wat je nastreeft.
 •  ( لا يــَـبــْـلــُـغ الــْـعــَـاقــِـلُ مــِـن خــِـصــْـمــِـهِ مــَـا يــَـبــْـلــُـغ الــْـجــَـاهــِـلُ مــِـن نــَـفــْـســِـه )

 
 

 • ( إنَّ صـَــمـْــتــًـا لـَــهُ مـَــعـْــنــَـى لـَــخــَـيـْــرٌ مـِــنْ كـَــلامٍ بــِـلا مـَــعـَــنــَـى )

 

 • ( لـَـو تــُـرِيــد أن تــَـرى نــِـجــْـمــَـة عـَـلـَـيــْـك أن تــَـنــْـظــُـر إلـَـى أعــْـلــى ولــَـكـِـنْ لــَـو تــُـرِيـد أن تــَـصــْـبــَـح نــِـجــْـمــًـا عــَـلــَـيــْـكَ أن تــَـذْهــَـب إلـِـى أعـْـلـى ……… مـِـنْ خـِـلال الإجـْـتـِـهـَـاد )

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.